Tuesday October 14th


Pictures from Tuesday

Schoolbezoek 14 oktober ’08 (Ted, Jasper, Reinier, Ronno, Ria, Bob, Martijn en Benjo)

 

School visits. The first school we visited was Dowling Urban Environmental School, 3131 19th Avenue South.

 

Bezoek scholen. Eerste school was Dowling Urban Environmental School, 3131 19th Avenue South.

 

Dowling Environmental school is visited by pupils in the age of 4 to 12 year old. From kindergarten up until 5th grade. We were welcomed by Jim Thomas, District Program Facilitator van het Department of Special Education. The school principal Joseph Rossow, who has been principal of the school since 2008, welcomed us together with Bob Schida. Bob has been a teacher at the school for over 22 years.

In his welcoming letter that is send to the parents mr. Rossow casually mentions that the school owns 20 acres of land at the banks of the Mississippi river. Dowling Environmental School is using the inclusive teaching concept. Pupils who are mentally and/or physically impaired attend school together with regular pupils.

 

De school wordt bezocht door leerlingen van 4 -12 jaar. Van Kindergarten tot 5th grade.

Jim Thomas, District Program Facilitator van het Department of Special Education, begroette ons op de parkeerplaats voor de school.

Principal van de school, Joseph Rossow, heette ons samen met Bob Schida, leerkracht die al 22 jaar op deze school werkt, welkom. 

Joseph Rossow is sinds 2008-2009 directeur van deze school. In zijn kennismakingbrief richting ouders en verzorgers meldt hij tussen neus en lippen dat de school over 20 acres land beschikt (aan de oever van de Missisippi).

De school werkte volgens het inclusive onderwijs concept. Leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke handicap volgen samen met andere leerlingen in dezelfde school onderwijs.

 

In one group 8 pupils were intensively coached by 4 teachers and assistants.

We visited many different groups and classes in the school. First we visited kindergarten, where we attended a session with a special media-teacher. They did all kinds of tasks with the letter B (Ball, Bouncing Ball, etc.) It was great to see the kind of active learning that’s made possible with intensive use of the Active Board.

The classroom was filled with rows of the latest Mac’s, that by the way were used all over the school. Starting this semester 12 brand new Promethean boards and 22 Epson beamers were installed al over the school.

After this we visited the physical therapist. She explained to us that therapy only covered those things that impair learning. All other therapy has to be covered by the insurance, which is quite different from our system.

We then went to Mrs, Koopman at the swimmingpool. She has retired 5 years ago, but she just can’t quit. Her enthusiasm was overwhelming.  

Just before going outside to the schoolgardens we went into a classroom with 4 severely handicapped children. They where coached on a one-on-one basis and taking outside to a different room for there therapy.

The school gardens covered 20 acres that were used as a golf course, garden activities, orchard and just as a extra financial insurance.

Bob Hofman and Reinier Jongerius were interviewed by Leah Mclean of 5 (ABC) Eyewitness News. Of cource we ripped this piece of worldnews so we could watch it over and over again.

We were really enthusiastic about the way we were welcomed and what we were able to see at Dowling environmental school.

 

In één groep werden 8 leerlingen door 4 leerkrachten (assistenten) intensief begeleid.

We brachten een bezoek aan verschillende groepen en lokalen in de school. Eerste bezochten we de Kindergarten waar we een lesje van een speciale media-teacher bijwoonden. Zij deden allerlei oefeningen met de letter B van Ball en Bouncing Ball. Juf gaf les aan de groep met behulp van een Activboard. Prachtig om deze manier van actief leren te zien.

In het lokaal stonden rijen Macs (werden overigens op de hele school gebruikt).  De school beschikt sinds het nieuwe schooljaar over 12 nieuwe Promethean boards en 22 Epson computer projectors. 

Daarna bezochten we de physical therapist  die ons vertelde dat therapie alleen gegeven werd als de verzekering dat betaalde.

Het volgende onderdeel was het zwembad waar mevrouw Koopmans (Sneekse voorouders) les gaf. Zij was al vijf jaar met pensioen maar 'kon het niet laten'.

Het enthousiasme was overrompelend.

Als laatste bezochten we een begeleidingsklasje waar 4 zwaar gehandicapte kinderen door 4 begeleiders één op één begeleid werden. De leerlingen werden daarvoor uit hun groep gehaald. 

Tenslotte lieten ze ons zien waar de 20 acres voor werden benut zoals tuinactiviteiten, schoolplein, golfcourse, kwekerij en als appeltje voor de dorst..

Bob Hofman en Reinier Jongerius werden door een verslaggeefster Leah Mclean van 5 (ABC) Eyewitness News geïnterviewd. Om 5 uur werd het nieuwsitem uitgezonden. Uiteraard hebben we desbetreffend stukje opgenomen en gaan we dat nog eens op ons gemak bekijken.

Wij waren erg enthousiast wat wij op deze school te zien kregen en de ontvangst was hartverwarmend.

 

 

Schoolbezoek 14 oktober ’08 (Ted, Jasper, Reinier, Ronno, Ria, Bob, Martijn en Benjo)

 

Patrick Henry Highschool, Minneapolis

 

In the afternoon we were guest at the Patrick Henry High School.  The welcome was also very warm and pleasant. The school has 1200 pupils ranging from 14 to 18 years. Many come from a poor background and have to live in unsafe neighborhoods. Many people are without jobs or have to live of low wages. The majority of the students enjoy a free lunch at school and breakfast is also complementary.  All students attend classes from 8:00 AM until 3:00 PM. Pupils that drop out due to behavioral problems are attending the SPAN program. This stands for Special Programme for Adolescent Needs. At the momeny 48 pupils are in the program. These pupils attend a special program with the option to return to the regular program. They are followed using a special kind of behavior monitoring system.  They are scored on language, behaviour, presence en learning achievements. This system is resting on partial inclusion. During working out at the gym, art classes, and school festivities the pupils meet with the regular students. Apart from the SPAN program there is a special life skills program that focuses on pupils that have cognitive problems. This programs covers 45 pupils and is supported by 3 teachers.

ICT is hardly used at this school. Internet is used during classes but most pupils are not able to enter the internet at home. The use of the document camera is a great replacement for the old overhead projector. A small camera and lamp assembly picks up images that are projected using the beamer. Making a hardcopy is done at the push of a button.

 

’s Middags waren we te gast op de Patrick Henry High School. Ook op deze school werden we hartelijk ontvangen en rondgeleid. Het is een school met 1200 leerlingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar in een sociaal zwakkere buurt van Minneapolis. Een wijk met veel werkeloosheid en lage lonen. Daardoor ontvangt het merendeel van de populatie gratis lunch op school. Iedereen krijgt een gratis ontbijt.  Alle leerlingen volgen onderwijs van 8 uur ‘s morgens tot  3 uur ‘s middags. De leerlingen die uitvallen door gedrag worden opgevangen bij het zgn. SPAN programma.  Wat staat voor; Special Programme for Adolescent Needs. Op het ogenblik hebben ze 48 leerlingen in dat programma. Hiervoor zijn 4 leerkrachten beschikbaar. Deze leerlingen volgen voor een groot deel het normale programma en daarnaast wordt gebruik gemaakt van  een soort gedragsvolgsysteem.  Een puntensysteem om gedrag te reguleren.  Gescoord wordt op taalgebruik, algemeen gedrag, aanwezigheid en leren.  Het gaat hierbij om gedeeltelijke inclusie. De lln. die het span programma volgen komen in contact met de andere leerlingen van de Highschool bij gymlessen, muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en tijdens het wisselen van de lessen. Daarnaast is er nog een speciaal ‘life skills’ programma voor de leerlingen die vooral cognitief uitvallen. Dit is te vergelijken met het Nederlandse praktijkonderwijs. Hier zijn 45 leerlingen en 3 leerkrachten bij betrokken. ICT toepassingen worden nauwelijks gebruikt op deze school. Internet wordt wel gebruikt, maar met de wetenschap dat het merendeel van de ouders thuis geen internetverbinding heeft. Een heel praktische toepassing is het gebruik van de zgn. Documentcamera; de vervanging van de overheadprojector.  De leerkracht kan daarmee op z’n bureau voordoen wat door een camera geregistreerd wordt en via een beamer geprojecteerd.

 

 

Schoolbezoek Minneapolis South Highschool (groep: Jan, Jaques, Janneke, Sanne, Raf, Hans, Hans, Hans en Leon)

 

 

 

De Minneapolis South Highschool is een Highschool met 2000 leerlingen. We werden rondgeleid door een maatschappelijk werkster. Opvallend was dat al de leerlingen zich moesten melden bij een tafel en een kaartje krgen (inschrijving van de dag) Zo weten ze meteen wie er in het gebouw zijn. Wij moesten onze paspoorten laten zien en kregen een sticker opgeplakt met visitor.

De Minneapolis South Highschool heeft ongeveer 100 speciale leerlingen. De problematieken zijn divers: verstandelijke beperkingen(IQ 69 en hoger),  autisme, lichamelijk gehandicapten en langdurig zieke leerlingen.

De manier waarop deze leerlingen opgevangen worden is divers. Het loopt van compleet meedoen in de reguliere setting met extra ondersteuning tot functioneren in een speciale groep die wel in het gebouw draait. De meeste leerlingen komen wel in speciale klassen bij elkaar, maar volgen ook een aantal reguliere vakken. Er is een speciale groep mensen voor deze leerlingen w.o. leraren met speciale opleiding, verpleegkundigen, therapeuten e.d.

 

 

Mr James Christy ( medewerker van de school )  vertelt ons uitgebreid over zijn eigen schoolloopbaan

 

De school draait voor de speciale leerlingen drie programma's: autism, life skills (vaardigheden voor het dagelijkse leven) en physical/other health impaired. Het is bij wet geregeld dat scholen in de regio moeten zorgen voor opvang. Ze krijgen daar geld voor, maar dat is niet voldoende. Er moet geld bij vanuit de regulieren tak. De groepsgrootte op school kan wel oplopen tot 40 leerlingen per groep. De speciale groepen variëren in grootte tussen de 7 en 15.

Opvallende dingen die we zagen:

 

 

Verslag bezoek aan school voor doven en slechthorenden in Minneapolis.

Anne Sullivan Communityschool.

 

 

We werden ontvangen door de principal SEN. Alle kinderen die daar op school komen hebben een indicatie doof-slechthorend. In feite dus is het dus een 100% Speciaal Onderwijs school. Een uitzondering in de USA. Wat opviel was dat er standaard ten minste 3 volwassenen per klas zijn: de leerkracht die spreekt, een gebarentolk en een assistent. Hun visie is dat niet één persoon moet vertalen en tolken tegelijk.

 

 

Het gebouw zag er nieuw, modern en vooral erg verzorgd uit. Er was veel materiaal voor de leerlingen. Echter weinig ict-toepassingen, alleen de communicatie software. Op onderwijs gebied geen speciale software of toepassingen. We hebben 3 klassen bezocht. Wat opvallend was met ons onderwijs is dat ze met vakleerkrachten werken. De kinderen wisselen van klas. Er was ook een klas die gericht onderwijs kreeg toegespitst op de overstap naar het reguliere onderwijs.

De school wordt door het rijk gefinancieerd. Daardoor hebben ze strenge controle. Bij mismanagement is er de kans dat het rijk de school overneemt. 

 

Een dagje scholen bezoek

 

 

 

 

Vandaag zijn we in drie groepen uiteen gegaan. Wij, Ruben, Katja, Julie, Pieter, Alexander, Peter Henri en Marjolein zijn naar de scholen Transision Plus en de Jefferson Community School geweest.

De Transision Plus  is een school voor studenten van 18 t/m 21 jaar, maar in het zelfde gebouw waren er ook nog instellingen die zich bezig houden met het signaleren, diagnostiseren  en begeleiden van hele jonge kinderen met een handicap en er is een online school.

De Jefferson Community School is een School waarbinnen ook leerlingen met Autisme en een ontwikkelingsachterstand onderwijs krijgen.

De scholen in Minnesota krijgen van de Federale regering geld. Daarnaast krijgen ze geld van de staat en tot slot van de gemeente.

Hoeveel geld van de gemeente, is afhankelijk van de politici die gekozen worden.  Op dit moment zijn de leerkrachten hier hard bezig om “hun politici” te promoten. Winnen deze niet, dan gaat dat 350 banen kosten.

In Minnesota is er vooral “Included Education”.  Dat betekent dat ook alle kinderen met een handicap in principe opgenomen worden in het reguliere onderwijs.

In de US krijgt ieder kind vanaf 3 jaar zo nodig extra ondersteuning. In Minneapolis is dat al vanaf de geboorte. Zodra er bekend is dat er sprake is van een handicap, wordt er onderzoek gedaan en krijgen ouders in eerste instantie ondersteuning thuis.

Vanaf 3 jaar (tot en met 5 jaar)kan een kind naar de school voor “Early Childhood Learning”.  Dit is een beetje te vergelijken met ons Medisch kleuter Dagverblijf maar dan met heel veel ambulante begeleiding en ondersteuning voor de ouders thuis.

Vanaf 5 jaar gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs.  Ook de kinderen met een handicap volgen het reguliere onderwijs.

Hoe dat gaat, iedere school heeft daar eigen oplossingen voor.

Op de Jefferson school, starten de kinderen met een handicap in hun “Home groups”.  (Er zijn een aantal groepen met kinderen met een verstandelijke achterstand en er zijn twee groepen met autistische kinderen.)

Van daaruit gaan ze in meer of mindere mate naar de reguliere groepen en volgen daar hun onderwijs, al dan niet met  extra begeleiding.

Per kind wordt bekeken wat het nodig heeft, waar het mee kan doen aan het reguliere onderwijs en wat er extra nodig is.

Het streven is de kinderen zo veel mogelijk “gewoon” mee te laten doen.

Om dat ook uit te kunnen voeren, wordt er soms (vooral voor kinderen met een gedragstoornis) een extra beroep gedaan op de gemeente voor extra geld voor persoonlijke ondersteuning.)

Tot en met de high school volgen kinderen met een handicap het reguliere onderwijs.

De Transision Plus is een school waar kinderen met een handicap komen die na de highschool nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken en nog verder kunnen leren.

De eerste reactie van de mensen uit het ZML was:” Dit is een beetje thuis komen”.

Maar de Transition Plus gaat toch wel verder dan een SO school in Nederland. Zo lopen er leerlingen rond met baby’ s, is er een afdeling van leerlingen die erg veel gedragsproblemen hebben en afgeschermd worden van de rest van de school en waarvan een groot gedeelte op straat woont. Vanaf 18 houdt de voogdij op en staat een kind, gehandicapt of niet, op straat.

Kinderen die hier komen worden opgeleid om te werken. Het gros gaat wel naar een beschermde werkomgeving maar er zijn ook een heleboel waarvoor toch een passende baan gevonden wordt.

Ook binnen de school kunnen kinderen werken en verdienen. Zo worden er computers helemaal ontmanteld en gaan de opbrengsten daarvan naar de kinderen,. Ook worden er allerlei dingen gemaakt die verkocht worden. De opbrengst hiervan gaat  ook naar de kinderen zelf.

Dit gaat op allerlei niveaus en de leerkrachten zijn heel inventief in het zoeken van werk waar je mee verdienen kan.  Dit loopt uiteen van het werken in een dagverblijf of bij oudere mensen tot het maken van handzame pakketten krantenpapier van 20kg  voor de bloemenman of het maken van haard aanstekers van krantenpapier en restjes kaars.

In het land van de technologie zie je eigenlijk geen computer in de klas. Je ziet wel een beamer en een scherm, een digitaal overhead apparaat  en een computer op het bureau van de leraar. Wel zie je meerdere computer ruimtes per school (Jefferson had er 4), helemaal up to date en gevuld met minimaal 10 Mac’s, de sponsor van het onderwijs in de US.

Onderwijs programma’s zolas wij kennen, hebben ze hier minder, geen Ambrasoft achtige programma’s maar meer inzet van de technologie zoals het in de maatschappij gebruikt wordt; een middel om informatie te zoeken, te presenteren, te leren,...

Onze indruk van vandaag:

Het onderwijs lijkt erg veel op dat van ons maar met met een Amerikaanse aanpak, een aanpak waar wij misschien ook nog het een en ander van over kunnen nemen.

 

Tot slot had zelfs de Amerikaanse tv aandacht voor ons bezoek en kwamen we prime time op tv tussen al het verkiezings en crisis nieuws in:

 

kstp.com/article/stories/s618732.shtml